TEUKGONG MOOSOOL


Grand master Park No Won, grondlegger van het Teukgong Moosool

(For English version scroll down)

Teukgong Moosool is een vechtsport afkomstig uit Zuid-Korea. Het is de officiële vechtsport die wordt beoefend door de Zuid-Koreaanse Special Forces. Teukgong Moosool (TGMS) is een gevechtsmethode in plaats van een sport. Het legt de nadruk op de snelle onderschepping en onderwerping van een tegenstander. TGMS is aangepast voor beoefening door bodyguards, politie en wetshandhavingspersoneel en individuen die geïnteresseerd zijn in een effectieve methode van zelfverdediging.

Geschiedenis

Teukgong Moosool ontstond na een langdurige periode van infiltratie door de Noord-Koreaanse Special Forces over de grens tijdens de jaren 1960 en 1970, waarin zij superieure gevechtsvaardigheden demonstreerden. Bij een specifieke inval werden Noord-Koreaanse special forces aangehouden. Eén van hen, bedreven in Gyeuk Sool, kon binnen 10 seconden drie Zuid-Koreaanse commando’s uitschakelen in een handgemeen.

Dit bracht de Zuid-Koreaanse special forces ertoe om een superieur gevechtssysteem te ontwikkelen, met als doel het ultieme vechtsysteem. De Zuid-Koreaanse militaire macht riep de hulp in van experts uit verschillende vechtsporten om een ultieme stijl van hand-tot-handgevecht te ontwikkelen die elk wapen of geen wapen kon gebruiken. Tegen 1979 was deze stijl — Teukgong Moosool — officieel aangenomen door de Zuid-Koreaanse Special Forces. De oprichters worden beschouwd als Grootmeesters Lim, No Won Park en Chang So Ok, hoewel de oprichting het resultaat is van de inbreng van een aantal Grootmeesters uit verschillende tradities binnen de Koreaanse vechtsporten.

Functie

TGMS bevat de meest effectieve kenmerken van verschillende vechtsporten. Het sparren draait voornamelijk om Kyuk Too Ki. Daarnaast worden worsteltechnieken zwaar benadrukt, evenals submissies en gewrichtsmanipulaties van Hapkido. Ook worden judoworpen aangeleerd, net als het voetwerk van Taekwondo. Wapens zijn een centraal aspect van TGMS en omvatten Nun Chakau, messen, zwaarden, stokken, korte stokken en vuurwapens, hoewel wapenverdediging wordt onderwezen binnen de juridische omgeving van het land, wat betekent dat in Europa geen gebruik wordt gemaakt van vuurwapens.

Filosofie

TGMS drukt de filosofische grondslagen van Yin-Yang en de vijf elementen uit. Het gekleurde bandensysteem vertegenwoordigt de vooruitgang van de beoefenaar door de vijf elementen, uiteindelijk resulterend in water – of zwart, wat de wedergeboorte en heruitvinding van de beoefenaar betekent. De banden zijn als volgt:

 • Wit
 • Oranje
 • Geel
 • Groen
 • Blauw
 • Bruin
 • Rood
 • Zwart

Wit staat voor steen of metaal, geel staat voor de aarde, groen, blauw en bruin voor de boom, rood is vuur en zwart is water.

Teukgong Moosool is a martial art originating from South Korea. It is the official martial art practised by the South Korean Special Forces. Teukgong Moosool (TGMS) is a combative method of fighting as opposed to a sport. It emphasis the rapid interdiction and submission of an opponent. TGMS has been adapted beyond the special forces, for practice by bodyguards, police and law enforcement personnel and individuals interested in an effective method of self-defence.

History

Teukgong Moosool arose following a protracted period of North Korean Special Forces penetration across the border during the 1960s and 1970s, demonstrating superior combat skills.In one particular foray, North Korean special forces personnel were apprehended. One of them, proficient in Gyeuk Sool, was able to dismiss three South Korean commandos within 10 seconds in hand to hand combat.

This prompted the South Korean special forces to create a superior fighting system, in pursuit of an ultimate martial arts system. The South Korean military drew upon martial arts experts in all fields to develop an ultimate hand to hand combat style that could employ any weapon or no weapon. By 1979, this style — Teukgong Moosool – had been adopted in an official capacity by the South Korean Special Forces. The founders are considered Grand Masters Lim, No Won Park and Chang So Ok, although the founding is the result of the input of a number of Grand Masters from various traditions within Korean Martial Arts.

Function

TGMS incorporates the most effective features of various Martial Arts. Its sparring primarily revolves around Kyuk Too Ki. In addition, grappling techniques are heavily emphasised as are submissions and joint manipulations of Hapkido. Judo throws are also learned, as is the footwork of Taekwondo. Weapons are a central aspect of TGMS and include Nun Chakau, Knives, Swords, Staff, short Staff and firearm, although weapons defence is taught within the legal environment of the country, meaning in Europe there is no use of firearms.

Philosophy

TGMS expresses the philosophical foundations of Yin-Yang and the five elements.[3] The coloured belt system represents the progression of the practitioner through the five elements, ultimately resulting in water – or Black, which signifies the rebirth and re-invention of the practitioner. The belts are as follows:

 • White
 • Orange
 • Yellow
 • Green
 • Blue
 • Brown
 • Red
 • Black

White represents stone or metal, yellow represents the earth, Green, blue and brown the tree, Red is Fire and Black is water.[3]

Organization

427622_361829720505546_1887868485_nAlthough there is some variation in organisations, the philosophy and spirit of each is the same. Mutual respect characterises the relations between each organisation, and there is the acknowledgement that each Grand Master must pioneer his own path within Teukgong Moosool.