TAEKWONDO

Generaal Choi Hong Hi, Grondlegger van het Taekwon-Do

itf-official-logo

 

 

CLICK HERE FOR THE WEBSITE OF ITF HEADQUARTERS IN SOUTH KOREA

Geschiedenis van Taekwondo (For English version scroll down)

Taekwondo is een Koreaanse vechtsport die zijn oorsprong vindt in een combinatie van traditionele Koreaanse gevechtskunsten en Chinese en Japanse invloeden. Het ontstond in de jaren 1940 en 1950, na de bevrijding van Korea van de Japanse bezetting. De naam “taekwondo” werd officieel in 1955 gekozen door generaal Choi Hong Hi. De naam betekent letterlijk “de weg van de voet en de hand”.

Basisprincipes van Taekwondo

Taekwondo is gebaseerd op vijf belangrijke principes:

 1. Hoffelijkheid (Ye Ui): Respect tonen voor anderen.
 2. Integriteit (Yom Chi): Eerlijk en rechtvaardig handelen.
 3. Volharding (In Nae): Doorgaan ondanks tegenslagen.
 4. Zelfbeheersing (Guk Gi): Emoties onder controle houden.
 5. Onoverwinnelijke geest (Baekjul Boolgool): Doorzettingsvermogen tonen in moeilijke situaties.

Technieken in Taekwondo

Taekwondo staat bekend om zijn uitgebreide en krachtige been- en voettechnieken. Hier zijn enkele basistechnieken:

 1. Stoten (Jireugi): Handstoten, zoals de voorwaartse stoot (Ap Jireugi) en de opwaartse stoot (Ollyo Jireugi).
 2. Trappen (Chagi): Verschillende soorten trappen, zoals de voorwaartse trap (Ap Chagi), zijwaartse trap (Yeop Chagi) en de ronde trap (Dollyo Chagi).
 3. Blokkeringen (Makgi): Technieken om aanvallen af te weren, zoals de lage blokkering (Arae Makgi) en de middenblokkering (Momtong Makgi).
 4. Standen (Sogi): Verschillende houdingen, zoals de voorwaartse stand (Ap Sogi) en de ruiterstand (Juchum Sogi).

Training en Competitie

Taekwondo training omvat verschillende aspecten:

 1. Poomsae: Gevechtsvormen of schijngevechten, waarbij een reeks technieken in een vaste volgorde wordt uitgevoerd.
 2. Kyorugi: Sparring, waarbij twee taekwondoka’s tegen elkaar strijden volgens vastgestelde regels.
 3. Hosinsul: Zelfverdedigingstechnieken tegen verschillende aanvallen.
 4. Gyeokpa: Breektesten, waarbij materialen zoals hout of baksteen worden gebroken om kracht en techniek te demonstreren.

Training en Beloningsstructuur

Net als bij veel andere vechtsporten heeft taekwondo een rangsysteem dat wordt aangegeven door gekleurde banden. Beginners starten meestal met een witte band en kunnen zich door middel van examens en trainingen opwerken naar hogere banden, culminerend in de zwarte band. Elke band vertegenwoordigt een hoger niveau van vaardigheid, kennis en toewijding.

Internationale Organisatie

 1. International Taekwon-Do Federation (ITFHQ KOREA): Richt zich meer op traditionele aspecten en zelfverdediging.

Conclusie

Taekwondo is niet alleen een vechtsport, maar ook een manier van leven die discipline, respect en zelfverbetering bevordert. Het biedt een uitstekende manier om fysiek fit te blijven, zelfvertrouwen op te bouwen en mentale kracht te ontwikkelen.

Generaal Choi Hong Hi: De oprichter van Taekwondo

Generaal Choi Hong Hi werd geboren op 9 november 1918 in het Hwa Dae Myong Chun District van Korea.

Op twaalfjarige leeftijd begon hij Taek Kyon te bestuderen, een oude Koreaanse vechtmethode waarbij de voeten worden gebruikt. Later, toen hij in Japan studeerde, ontmoette hij een Karate-leraar die hem hielp om in minder dan twee jaar zijn eerste graad zwarte band te behalen.

Hij intensiveerde daarna zijn training en streefde ernaar zijn tweede graad te behalen. Rond dezelfde tijd begon hij ook met lesgeven.

Gerekruteerd in het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd hij gestationeerd in Pyongyang waar hij gevangen werd gezet. Om zijn goede fysieke en mentale gezondheid tijdens zijn gevangenschap te behouden, beoefende hij karate, aanvankelijk alleen en later door het aan de staf van de gevangenis en de andere gevangenen te leren.

Na het einde van de oorlog werd hij officier in het nieuwe Koreaanse leger en bleef zijn vechtkunst aan zijn soldaten onderwijzen, evenals aan Amerikaanse soldaten die in Korea dienden.

Zijn overtuigingen en zijn visie op een andere benadering van het onderwijzen van vechtsporten leidden generaal Choi ertoe elementen van Taek Kyon en Karatetechnieken te combineren om een moderne vechtkunst te ontwikkelen. Hij noemde het Tae Kwon Do, wat “de weg van de voeten en de handen” betekent, en deze naam werd officieel aangenomen op 11 april 1955.

In 1959 werd generaal Choi benoemd tot president van de Koreaanse Taekwondo-vereniging. Zeven jaar later, op 22 maart 1966, richtte hij de International Taekwon-Do Federation (ITF) op. Als oprichter van Taekwondo en president van de ITF had hij de mogelijkheid om zijn kunst met studenten over de hele wereld te delen. Tegenwoordig is Taekwondo-training wereldwijd beschikbaar.

Na een leven gewijd aan de ontwikkeling van Taekwondo, een moderne vechtkunst gebaseerd op traditionele waarden, filosofie en training, stierf generaal Choi, oprichter van Taekwondo en president van de International Taekwon-Do Federation, aan kanker op 15 juni 2002, in het land van zijn geboorte.

 


General Choi Hong Hi was born on November 9th, 1918, in the Hwa Dae Myong Chun District of Korea.

At the age of twelve he started to study Taek Kyon, an ancient Korean method of fighting with the feet. Later, when he was studying in Japan, he met a Karate teacher who helped him earn his first degree Black Belt in less than two years.

He then intensified his training, striving to earn his second degree. Around the same time, he started teaching.

Conscripted into the Japanese army during World War II, he was posted to Pyongyang where he was imprisoned. Wanting to maintain his good physical and mental health during his imprisonment, he practiced karate, alone at first, then by teaching it to the staff of the prison and the other prisoners.

Becoming an officer in the new Korean Army after the end of the war, he continued to teach his martial art to his soldiers as well as to American soldiers serving in Korea.

His beliefs and his vision of a different approach to teaching martial arts led General Choi to combine elements of Taek Kyon and Karate techniques to develop a modern martial art. He called it Tae Kwon Do, which means “the way of the feet and the hands”, and this name was officially adopted on April 11th, 1955.

In 1959, General Choi was named President of the Korean Taekwon-Do Association. Seven years later, on March 22nd,1966, he created the International Taekwon-Do Federation (ITF). As the Founder of Taekwon-Do and President of the ITF, he had the ability to share his art with students everywhere. Today, Taekwon-Do training is available around the world.

After a life dedicated to the development of Taekwon-Do, a modern martial art based on traditional values, philosophy, and training, General Choi, Founder of Taekwon-Do and President of the International Taekwon-Do Federation, died of cancer on June 15th, 2002, in the country of his birth.

History of Taekwondo

Taekwondo is a Korean martial art that originated from a combination of traditional Korean martial arts and Chinese and Japanese influences. It emerged in the 1940s and 1950s, following Korea’s liberation from Japanese occupation. The name “taekwondo” was officially chosen in 1955 by General Choi Hong Hi. The name literally means “the way of the foot and the hand.”

Basic Principles of Taekwondo

Taekwondo is based on five key principles:

 1. Courtesy (Ye Ui): Showing respect for others.
 2. Integrity (Yom Chi): Acting honestly and justly.
 3. Perseverance (In Nae): Continuing despite setbacks.
 4. Self-Control (Guk Gi): Keeping emotions under control.
 5. Indomitable Spirit (Baekjul Boolgool): Showing determination in difficult situations.

Techniques in Taekwondo

Taekwondo is known for its extensive and powerful leg and foot techniques. Here are some basic techniques:

 • Punches (Jireugi): Hand strikes, such as the forward punch (Ap Jireugi) and the upward punch (Ollyo Jireugi).
 • Kicks (Chagi): Various types of kicks, such as the front kick (Ap Chagi), side kick (Yeop Chagi), and roundhouse kick (Dollyo Chagi).
 • Blocks (Makgi): Techniques to fend off attacks, such as the low block (Arae Makgi) and the middle block (Momtong Makgi).
 • Stances (Sogi): Different postures, such as the forward stance (Ap Sogi) and the horse-riding stance (Juchum Sogi).

Training and Competition

Taekwondo training includes various aspects:

 • Poomsae: Forms or patterns, which are a series of techniques performed in a set sequence.
 • Kyorugi: Sparring, where two practitioners compete against each other according to set rules.
 • Hosinsul: Self-defense techniques against various attacks.
 • Gyeokpa: Breaking tests, where materials such as wood or bricks are broken to demonstrate strength and technique.

Training and Reward Structure

Like many other martial arts, taekwondo has a ranking system indicated by colored belts. Beginners typically start with a white belt and can progress through exams and training to higher belts, culminating in the black belt. Each belt represents a higher level of skill, knowledge, and dedication.

International Organization

International Taekwon-Do Federation (ITFHQ KOREA): Focuses more on traditional aspects and self-defense.

Conclusion

Taekwondo is not just a martial art but also a way of life that promotes discipline, respect, and self-improvement. It offers an excellent way to stay physically fit, build self-confidence, and develop mental strength.


Together with General Choi and Master Gerrie Stolp in the Netherlands