Home

Waarom Martial Arts je leven kunnen verrijken. (for English scroll down)

1. Het bouwt vertrouwen op

Een van de grootste voordelen van Martial Arts is hoe het je als mens kan veranderen/versterken. Veel mensen weten niet goed hoe ze zichzelf moeten beschermen, zowel fysiek als mentaal en besluiten dan dan zelfverdedigingslessen te gaan volgen. De redenen kunnen zijn persoonlijke ervaringen, maar ook aangestuurd door het nieuws en het gevoel dat dat bij ze veroorzaakt.. We horen veel over de negativiteit in onze samenleving, waardoor mensen zich onbeschermd kunnen gaan voelen. Martial Arts zullen vertrouwen in jezelf opbouwen. Als je gepest wordt, is het ook een geweldige manier om jezelf te beschermen en vertrouwen in jezelf te krijgen, waardoor je uiteindelijk een betere en sterkere persoon wordt.

2. Het werkt op uw balans

Dit soort lessen vereist veel van je lichaam, inclusief de mogelijkheid om meerdere dingen tegelijk te doen zonder om te vallen. Het verbetert je fysieke en mentale balans en het verbetert je focus. Martial Arts leren je hoe je je kunt concentreren op je doel terwijl je je lichaam onder controle hebt. Door je lichaamscontrole en balans te verbeteren, ben je beter voorbereid om jezelf te beschermen.

3. Het helpt bij het ontwikkelen van zelfdiscipline

“De enige discipline die feitelijk bestaat, is zelfdiscipline.” Om te leren en te groeien moet je zelfdiscipline ontwikkelen. Je moet gemotiveerd en toegewijd zijn aan de praktijk. Regelmatig opdagen en je houden aan je doel ontwikkelt discipline. Je wordt meer gefocust op je persoonlijke bescherming en op je omgeving. Zoals met veel zaken kun je niet beter worden als je niet oefent.

4. Het helpt je fysieke conditie te verbeteren

Het hele punt van Martial Arts is om je voor te bereiden op elke situatie die je schade kan berokkenen. Fysieke conditie is uiterst belangrijk. Trainen en oefenen bereidt je voor op de adrenaline-stoot als zich een situatie voordoet waarbij je misschien moet handelen. Je moet fysiek geconditioneerd zijn om op de juiste manier met een moeilijke situatie om te gaan. Als je dat niet bent, zal je lichaam niet zo goed werken als je het nodig hebt na de adrenaline-dump. Fysieke conditie werkt op je reflexen en je bewustzijn. Het is belangrijk om zowel mentaal als fysiek gefocust te zijn. Als je voorbereid bent, zul je succesvoller zijn.

5. Het verbetert je bewustzijn

Martial Arts zullen je meer bewust maken van je omgeving. Martial Arts zullen je helpen om altijd bewust te zijn en klaar te staan. Je bent misschien een seconde geschokt, maar je zult de nodige reactiesnelheid hebben om jezelf te beschermen.

6. Het leert je zelfrespect

Martial Arts zijn gericht op vertrouwen en respect. Het leert je respect voor elkaar en respect voor jezelf te hebben. Dit komt het leven ten goede. Martial Arts oefen je met een partner. Er moet wederzijds vertrouwen zijn tussen jullie om elkaar geen pijn te doen, maar wel steeds goed te oefenen. Als je jezelf niet respecteert, is het onwaarschijnlijk dat anderen je zullen respecteren en dat wederzijds vertrouwen hebben.

7. Het helpt om een ​​sterke geest te ontwikkelen

We kijken allemaal naar het nieuws en zien hoeveel spanningen er dagelijks zijn op allerlei niveau’s. Martial Arts kunnen je voorbereiden, zowel geestelijk als lichamelijk, op de dagelijkse problemen, prive, op het werk en buiten op straat.

8. Het helpt je je reflexen te ontwikkelen

In een gevecht is beweging macht. Je kunt niet blijven staan ​​en wachten op de volgende aanval van je aanvaller, je moet bewegen! Martial Arts helpen je je reflexen te ontwikkelen. In normale situaties reageer je op iets dat gebeurt. Wanneer je wordt aangevallen, is het beter om te weten hoe te reageren. Met de reflexen van een ” vechter” kun je je snel en slim verplaatsen in de situatie. Je zal voorbereid zijn.

9. Het zal je helpen met het stellen van doelen

Zelfverdedigingslessen helpen je om doelen te stellen. Of je nu een specifieke beweging wilt leren, of hard werkt om het gevoel te hebben dat je jezelf kunt beschermen, je stelt een doel. Het brengt je elke week terug in de klas en helpt je in je dagelijkse leven. Het helpt je een drive te ontwikkelen die je misschien nog niet eerder hebt gehad. Als je je doelen serieus neemt binnen de Martial Arts kan het overgaan in je dagelijkse leven en je helpen door elke moeilijke situatie heen te komen die op je pad komt.

10. Het heeft een positieve invloed op je leven

In tegenstelling tot veel andere dingen in het leven, zal het volgen van Martial Arts altijd een positieve invloed op je leven hebben. Alle bovenstaande redenen zijn hiervan het bewijs. Je zult een beter humeur krijgen en een zelfverzekerder en betere versie van jezelf worden. Het is belangrijk om dingen in het leven te hebben waarop we kunnen vertrouwen. Het gaat niet alleen om de sport. De sport is een middel, een middel om je doelen te bereiken, zowel fysiek als mentaal.

 

How Martial Arts Can Enrich Your Life

  1. It Builds Confidence

One of the greatest benefits of martial arts is how it can transform and strengthen you as a person. Many people don’t know how to protect themselves, both physically and mentally, and decide to take self-defense lessons. The reasons can be personal experiences or driven by news and the feelings it causes. We hear a lot about the negativity in our society, making people feel unprotected. Martial arts will build confidence in yourself. If you are being bullied, it is also a great way to protect yourself and gain self-confidence, ultimately making you a better and stronger person.

  1. It Works on Your Balance

These types of classes demand a lot from your body, including the ability to do multiple things simultaneously without falling. It improves your physical and mental balance and enhances your focus. Martial arts teach you how to concentrate on your goal while controlling your body. By improving your body control and balance, you are better prepared to protect yourself.

  1. It Helps Develop Self-Discipline

“The only discipline that actually exists is self-discipline.” To learn and grow, you must develop self-discipline. You need to be motivated and dedicated to the practice. Regularly showing up and sticking to your goal develops discipline. You become more focused on your personal protection and your surroundings. As with many things, you cannot improve if you don’t practice.

  1. It Helps Improve Your Physical Fitness

The whole point of martial arts is to prepare you for any situation that may cause you harm. Physical fitness is extremely important. Training and practicing prepare you for the adrenaline rush when a situation arises where you might need to act. You need to be physically conditioned to handle a difficult situation properly. If you’re not, your body won’t work as well as you need it to after the adrenaline dump. Physical fitness works on your reflexes and awareness. It is important to be both mentally and physically focused. If you are prepared, you will be more successful.

  1. It Enhances Your Awareness

Martial arts will make you more aware of your surroundings. They will help you to always be conscious and ready. You might be shocked for a second, but you will have the necessary reaction speed to protect yourself.

  1. It Teaches You Self-Respect

Martial arts are about confidence and respect. They teach you to have respect for each other and for yourself. This benefits life greatly. You practice martial arts with a partner. There must be mutual trust between you to avoid hurting each other while practicing effectively. If you don’t respect yourself, it’s unlikely others will respect you and have that mutual trust.

  1. It Helps Develop a Strong Mind

We all watch the news and see how much tension there is daily on various levels. Martial arts can prepare you, both mentally and physically, for daily challenges, whether in private life, at work, or on the street.

  1. It Helps Develop Your Reflexes

In a fight, movement is power. You can’t stand still and wait for the next attack from your assailant; you must move! Martial arts help you develop your reflexes. In normal situations, you react to something that happens. When attacked, it’s better to know how to respond. With the reflexes of a “fighter,” you can move quickly and smartly in the situation. You will be prepared.

  1. It Will Help You Set Goals

Self-defense lessons help you set goals. Whether you want to learn a specific move or work hard to feel you can protect yourself, you set a goal. It brings you back to class every week and helps you in your daily life. It helps you develop a drive you may not have had before. If you take your goals seriously in martial arts, it can carry over into your daily life and help you get through any difficult situation that comes your way.

  1. It Has a Positive Impact on Your Life

Unlike many other things in life, practicing martial arts will always have a positive impact on your life. All the reasons above are proof of this. You will be in a better mood and become a more confident and better version of yourself. It is important to have things in life that we can rely on. It’s not just about the sport. The sport is a means, a means to achieve your goals, both physically and mentally.